Miljöpolicy

Vi på LSI Group är måna om vår miljö, seriösa i vårt sätt att bedriva vår verksamhet och rädda om allt och alla vi arbetar med.

I vardagen visar det sig i affärsetik, personalvård, miljöanpassade produkter, förnyelsebar energi, ett ständigt fokus på våra tillverkningsprocesser. Vi tror på att föregå med gott exempel och strävar efter att i samarbete med våra kunder och samarbetspartners hitta hållbara lösningar.

LSI Group skall som förbrukare av träråvaror verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCTM’s och FSC®’s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonventioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaror skall till största möjliga andel komma från miljöanpassade certifierade producenter. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras, så att den kan uppfylla ovanstående krav, intentioner och lagar.

Sök