Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor LSI Group AB med dotterbolag LSI Retail AB, LSI Projects AB samt LSI Services AB.

Avtalsingående
LSI GROUP AB är bunden först sedan LSI GROUP lämnat skriftligen beställningserkännande (orderbekräftelse)                                                             

Giltighetstid/Offerter
Offert gäller för trettio (30) dagar från dagen för utfärdandet, om inte annat avtalats.

Ritningar och beskrivningar
Alla ritningar, skisser, tekniska specifikationer etc. ägs av LSI GROUP AB och får inte kopieras, överlåtas till tredje part.

Patent, registrering av design, upphovsrätt
Kund bär allt ansvar och alla kostnader för eventuella intrång i tredje mans rättigheter rörande patent, registrering av design, upphovsrätt för leveranserenligt ritningar modeller eller andra prototyper som kund tillhandahållit LSI GROUP AB

Annullering och förändring av order
Kunden skall efter inlämnandet av order eller inledande av förslag till utformning av en produkt, inte har rätt till ändring eller annullering. I händelse av annullering av beställaren, förbehåller sig LSI GROUP AB rätten att begära ersättning för kostnader samt tappad handelsvinst.

Defekter
Iakttagelser som brister eller oegentligheter i leveransen skall anmälas LSI GROUP AB senast 7 dagar efter det att varorna har levererats till kund. Om sådan anmälan inte görs förlorar han rätten till reklamation. LSI GROUP AB ansvar för skador om felaktiga leveranser omfattar sin höjd, värdet av varan. Några krav på defekter, oavsett art skall anmälas inom tolv (12) månader från tidpunkten för leveransen. LSI GROUP AB är dock inte skyldiga, på grund av fel, att betala ersättning eller skadestånd av något slag. LSI GROUP AB skall mot kund, under inga omständigheter vara ansvarig för direkt förlust eller rörelseförlust, förlust av vinst eller indirekt skada eller följdskada.

Ansvar och skyldigheter reklamationer och returer
I de fall som LSI GROUP AB accepterar att varor kan returneras, ska kunden omedelbart, inom 10 dagar, eller efter överenskommelse, se till att varorna är i besittning av LSI GROUP. Varorna ska då vara oskadda. Kunden bär ansvaret att se till att varorna är förpackade på ett tillfredsställande sätt, så att transportskador inte uppstår.

Produktansvar
LSI GROUP AB ansvarar inte för skador orsakade av kund, inklusive montering, såvida inte skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet av LSI GROUP AB. Oberoende av tidigare sagt skall emellertid LSI GROUP AB inte i något fall vara ansvarig för ekonomisk förlust, rörelseförlust av tid, utebliven vinst, följdskador eller annan indirekt skada inklusive men inte begränsat till, förlust till följd av köparen rättsliga relation till tredje part. Köparen är skyldig, utan oskäligt dröjsmål, anmäla LSI GROUP skriftligen. Där köparen får kännedom av händelse, eller anspråk från tredje part om en skada uppstått av de inköpta varorna, eller anspråk från tredje part om en skada uppstått av de inköpta varorna, eller att det finns en chans att en sådan skada kommer inträffa.

Leverans
Från fabrik / Ex Works (Incoterms 2000)
Ansvaret för LSI GROUP AB:s produkter upphör och risken för varorna övergår till kunden, så snart varorna har skickats för transport till kunden. Således har LSI GROUP AB inget ansvar för skador på gods som uppstått under transporten, om inget annat har avtalats. LSI GROUP AB ansvarar inte mot kund för kostnader som uppstår vid leveransförsening. Köparen har rätt, om inte leverans enligt den uppskattade leveranstid sker, anmäla LSI GROUP AB skriftligen och kräva en slutlig tidsfrist på minst trettio (30) arbetsdagar räknat från tidpunkten för mottagandet av anmälan.


Försäkringar
Kund står själv för försäkring (transportförsäkring) från LSI GROUP AB.

 
Priser
Noterade priser gäller fritt fabrik (Ex Works), LSI GROUP AB. Alla priser ska anges exklusive frakt, emballage, moms, tulla och serviceavgifter. LSI GROUP AB skall löpande ha rätt att utan varsel, genomföra prisförändringar i prislistan och offerter, där annat inte har överenskommits. Levererade varor förblir i LSI GROUP AB ägo till dess full betalning har skett. 

Prisjustering
LSI GROUP AB förbehåller sig rätt till pris- och konstruktionsändringar. Vid ändringar av valutakurser, material, skatter, tullar och andra offentliga avgifter har LSI GROUP AB rätt att anpassa priserna.
 

Mervärdeskatt         
Betalning skall vara LSI GROUP AB tillhanda inom 30 dagar efter fakturadatum, förutsatt att köparen har av LSI GROUP AB godkänd kreditvärdighet. I annat fall kan LSI GROUP AB kräva förskottsbetalning. Kunden skall inte ha rätt att hålla inne betalningar, även om levererad artikel / tjänst är bristfällig. Vid betalning efter förfallodagendebiteras köparen dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta debiteras per dag och baseras på aktuell referensränta, plus 12 procentenheter.

Insolvens
Finnes skälig anledning att antaga köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger LSI GROUP AB rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Ställs inte godtagbar säkerhet, äger LSI GROUP AB rätt att häva avtal av ej levererat gods.

Äganderätt
LSI GROUP AB förbehåller sig äganderätten till det försålda tills full likvid erlagts.

Force Majeure och liknande händelse
LSI GROUP AB ansvarar inte för följd av omständigheter utanför den direkta kontrollen t.ex. strejk, arbetsinställelse, blockad, lockout, försenad eller bristfällig eller väsentligt ökande kostnader av leveranser från LSI GROUP AB leverantörer, brand, naturkatastrof, brist på transportmedel, begränsningar avseende import / export och operativsystem, fel eller stopp i allmänhet, eller som gör åtagandet betydligt mer betungande för LSI GROUP AB än väntat. Svensk lag bör gälla för ingångna avtal, eventuella tvister till följd av gjorda leveranser bör avgöras av en allmän domstol enligt Svensk lag.

Varumärke
Flera produkter är varumärkesskyddade. Dessa produkter får inte förändras på annat sätt utan skriftlig medgivande från LSI GROUP AB.

Reservation             
Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och tryckfel för produktspecifikationer, bilder, priser och dylikt kan förekomma.

Tvist                        
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarande ska vara svenska Svensk lag ska tillämpas på tvisten. LSI GROUP AB har dock rätt att vid tingsrätten anhängiggöra talan, så vitt gällande bristande betalning från köparens sida.

Sök